Ple la_Garriga_2017Aquest dimecres dia 31 de maig de 2017, a les 19 h, tindrà lloc un nou Ple municipal a la Garriga, com sempre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir en directe, presencialment o a través de l’emissora local Ràdio Silenci (107.4 de la FM). Aquest n’és l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta núm. 96 corresponent al Ple ordinari de 26 d’abril de 2017.

2. Despatx d’ofici.

3. Aprovació definitiva de l’establiment del servei públic per a la gestió dels Casals infantils (estiu i nadal).

4. Ratificar l'acord del consell d’administració de l’OAMC d’aprovació de la rectificació anual de l’inventari de béns, drets i obligacions.

5. Declaració de lesivitat conveni de data 4-10-2013 i acord plenari de data 30-10-2013 rescat cementiri de rescat del cementiri municipal.

6. Aprovació de l’encomanda de gestió i del Conveni Tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.

7. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament d’ajuts econòmics per a facilitat l’accés a l’habitatge.

8. Aprovació expedients de modificació de crèdits de l’Ajuntament:

8.1 Expedient número 2017.17. Modalitat: Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

8.2 Expedient número 2017.18, Modalitat: Incorporació Romanents de Crèdit.

9. Aprovació expedient de modificació de crèdit d’OAMC. Expedient número 2017.02. Modalitat: Crèdits extraordinaris i suplement de crèdit.

10. Aprovació del Pla Economicofinancer pel trencament de la regla de despesa en la liquidació del pressupost 2016.

11. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost general corresponent al primer trimestre del 2017.

12. Donar compte de l’acompliment llei de la morositat 15/2010, en la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i del càlcul del Període mitjà de pagament global del RD 635/2014, corresponents al primer trimestre del 2017.

13. Adhesió al Manifest contra l’LGTBIfòbia.

14. Informes de l’alcaldia.

15. Mocions.

16. Precs i Preguntes.

blog comments powered by Disqus