Escut_de_la_GarrigaEl dimecres 20 de juliol es celebrarà un Ple Municipal de l'Ajuntament de la Garriga. La sessió es farà, com és habitual, a partir de les 19h. a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Qui ho desitgi, pot seguir-lo en directe a través de Ràdio Silenci.

1. Aprovació acta sessió anterior.
2. Despatx d'Ofici.
3. Determinació de les festes de caràcter local per a l'any 2012.
4. Aprovació de la concessió de la bonificació de l'ICIO a la Fundació Fornells-Pla.
5. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball (Fitxes secretària d'alcaldia, tècnic auxiliar de governació i via pública i mestra d'informàtica).
6. Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal T06 (Taxa per assabentat d'obres).
7. Adjudicació del contracte de recollida i transport d'escombraries i recollida del mercat setmanal de la Garriga.
8. Donar conformitat al canvi d'accionariat de la concessionària SABA Aparcamientos, S.A.
9. Designació representants municipals al Consorci de Vil·les Termals de Catalunya.
10. Ratificació Resolució Alcaldia de 21/6/11 relativa al requeriment de correcció d'errada delimitació TUC aprovada definitivament per Resolució de Dr. Gral. d'Urbanisme de 13/4/11.
11. Donar compte de l'informe d'intervenció i tresoreria relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat a 30/6/2011.
12. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost municipal a 30/6/2011.
13. Donar compte de la resolució d'alcaldia de data 11 de juliol de 2011 que modifica la resolució de data 14 de juny de nomenament dels membres de la JGL.
14. Mocions.
15. Precs i Preguntes.
16. Donar compte al Ple d'assumptes de l'equip de Govern.

blog comments powered by Disqus