Escut_de_la_GarrigaLa sessió es celebrarà al dimecres 6 de juliol, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, a partir de les 19 h.

1.- Donació de compte del decret de data 14/6/11, de nomenament dels tinents d’alcalde.

2.- Donació de compte del decret d’alcaldia de 14/6/11, de designació de membres de la Junta de Govern Local, i delegació a la Junta de Govern Local d’atribucions d’alcaldia.

3.- Donació de compte del decret de data 15/6/11, de designació de delegacions sectorials.

4.- Donació de compte del decret de data 23/6/11, de modificació de la designació de delegacions genèriques.

5.- Aprovació règim de sessions del Ple de l’Ajuntament .

6.- Constitució dels Grups Municipals i designació dels Portaveus.

7.- Composició de la Comissió Especial de Comptes.

8.- Creació de la Junta de Portaveus.

9.- Nomenament representants de l’Ajuntament a diferents òrgans col·legiats.

10.  Assignació drets econòmics dels regidors i alcalde per al mandat corporatiu  municipal del període 2011-2015.

11.  Assignació aportacions econòmiques als grups polítics municipals per a la legislatura 2011-2015

12.  Determinació del personal eventual d’aquest ajuntament.

13.  Designació dels representants en la comissió del Nomenclàtor.

blog comments powered by Disqus